Poszukiwania i kwerendy

Informacja to dziś coraz cenniejszy produkt na rynku. Posiadanie właściwej informacji w odpowiednim czasie może stanowić o przewadze konkurencyjnej, umożliwić szybsze reagowanie na zmieniające się warunki, a także zapobiegać błędom lub stratom finansowym. Dlatego tak ważne jest posiadanie umiejętności pozyskiwania, analizowania i interpretowania informacji, a także zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Oferujemy usługę polegającą na poszukiwaniu i analizie informacji, aktualnych oraz historycznych, w tym dokumentacji znajdującej się w archiwach, bibliotekach, instytucjach administracji państwowej i samorządowej na terenie całego kraju oraz za granicą.

image
image

Kompletujemy zebraną dokumentację, przygotowujemy sprawozdanie z przeprowadzonych badań wraz z pisemną analizą akt i danych, wyręczamy Klientów w zakresie formalności administracyjnych oraz prowadzenia korespondencji z instytucjami. Wykonujemy:

  • kwerendy własnościowe do celów rewindykacyjnych i odszkodowawczych,
  • analizy stanu prawnego nieruchomości – Legal Due Diligence nieruchomości, mające na celu identyfikację ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości oraz wskazaniem sposobów ich minimalizacji,
  • opracowania historyczne obiektów,
  • infobrokering do celów biznesowych.