Porządkowanie akt

Prawidłowo uporządkowana dokumentacja, wytworzona w trakcie działalności przedsiębiorstwa lub instytucji, usprawnia bieżące funkcjonowanie oraz pozwala na optymalizację organizacji pracy i zarządzania. Należycie uporządkowana i zabezpieczona dokumentacja minimalizuje ryzyko ujawnienia danych wrażliwych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zapewniamy porządkowanie dokumentów różnej kategorii i poufności, w tym  dokumentacji stanowiącej zasób archiwów zakładowych lub składnic akt, posługujących się normatywami kancelaryjnymi, jak również tych, które gromadzą akta według logicznego porządku.

image
image

Uporządkowane dokumenty zostają odpowiednio sklasyfikowane, zewidencjonowane i usystematyzowane w sposób umożliwiający sprawne posługiwanie się zasobem, a te których okres przechowywania minął zostają wydzielone do brakowania i zniszczenia.

Porządkujemy dokumentację :

  • archiwalną kategorii A
  • niearchiwalną kategorii B
  • techniczną
  • kadrową (akta osobowe i płacowe)

Wszystkie etapy archiwizacji realizujemy w oparciu o wewnętrzne instrukcje kancelaryjne i aktualne przepisy prawa archiwalnego.